Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana - Ambientólogos - Col·legi Professional de Ciències Ambientals de la Comunitat Valenciana

En el presente artículo, se dan unas nociones básicas en relación al Peritaje Ambiental y al Registro de Peritos Ambientales del COAMBCV.

NOTA: ESTE SERVICIO ES EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS TIPO 1

REGISTRE DE PERITS AMBIENTALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

REGISTRO DE PERITOS AMBIENTALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Peritatges: Què cal saber?

Segons la Llei d’Enjudiciament Civil, quan en un procés judicial, “siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l'afer o adquirir certesa sobre aquests, les parts poden aportar al procés el dictamen de perits que posseeixin els coneixements corresponents o sol·licitar, en els casos que preveu aquesta llei, que n'emeti dictamen un perit designat pel tribunal”. Per comptar amb aquests perits, al mes de gener de cada any, la Secretaria Judicial ha de sol·licitar als diferents col·legis professionals, l’enviament d’una llista de col·legiats disposats a actuar com a perits.

Per tant, i dins aquest context, el COAMBCV elaborarà anualment aquesta llista amb els ambientòlegs/gues col·legiats interessats a formar-ne part i la trametrà als Jutjats y Conselleria de Justicia.

Peritaciones: ¿Qué hay que saber?

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando en un proceso judicial, “sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre éstos, las partes pueden aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos que prevé esta ley, que emita dictamen un perito designado por el tribunal”. Para contar con estos peritos, en el mes de enero de cada año, la Secretaría Judicial debe solicitar a los diferentes colegios profesionales, el envío de una lista de colegiados dispuestos a actuar como peritos.

Por lo tanto, y dentro este contexto, el COAMBCV elaborará anualmente esta lista con los ambientólogos/gas colegiados interesados en formar parte y la enviará a los Juzgados y Consejería de Justicia.

En la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, concretamente en el Capítulo sexto, sección 5ª, del dictamen de peritos, se especifican cuáles son los aspectos a tener en cuenta antes de aceptar una peritación:

 

A la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, concretament al Capítol sisè, secció 5a, del dictamen de perits, s’especifiquen quins són els aspectes a tenir en compte abans d’acceptar un peritatge:

Qui pot sol·licitar un perit?

La designació d’un perit pot ser sol·licitada per qualsevol de les dues parts implicades en un procediment (encàrrec de part) o pot ser per designació judicial (encàrrec d’ofici). Tanmateix el tribunal pot designar un únic perit per emetre un informe comú per a les dues parts. En aquest cas, l'abonament dels honoraris del perit correspon a ambdós litigants per parts iguals.

¿Quién puede solicitar un perito?

La designación de un perito puede ser solicitada por cualquiera de las dos partes implicadas en un procedimiento (encargo de parte) o puede ser por designación judicial (encargo de oficio). Sin embargo el tribunal puede designar un único perito para emitir un informe común para las dos partes. En este caso, el adeudo de los honorarios del perito corresponde a ambos litigantes por partes iguales.

 

A què estàs obligat com a perit?

Preparació acadèmica: d’acord amb la Llei 1/2000, “Els perits han de tenir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen i a la seva naturalesa. Si es tracta de matèries que no estiguin compreses en títols professionals oficials, han de ser nomenats entre persones enteses en aquelles matèries”.

Terminis i jurament: Una vegada comunicat al perit la seva designació, aquest disposa de cinc dies per manifestar si accepta l’encàrrec. En cas afirmatiu, es fa el nomenament i el perit ha de manifestar sota jurament o promesa que “ha actuat i, si s'escau, que actuarà amb la màxima objectivitat possible, que pren en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, i que coneix les sancions penals en què pot incórrer si incompleix el seu deure com a perit.”

Presència al judici: Tant les parts com el tribunal poden demanar que els perits autors dels dictàmens compareguin en el judici, o si s'escau, en la vista del judici verbal. El perit haurà d'exposar o explicar el dictamen o respondre preguntes, objeccions o propostes de rectificació o intervenir-hi de qualsevol altra manera, segons demanin les parts.

Presentació del peritatge: El perit que designi el tribunal ha d'emetre el seu dictamen per escrit, que ha de fer arribar al tribunal en el termini que se li hagi assenyalat. Aquest dictamen s'ha de traslladar també a les parts per si consideren necessari que el perit concorri al judici o a la vista, a l'efecte que aporti els aclariments o les explicacions que siguin oportuns.

Presència d’alguna de les parts durant el treball del perit: d’acord amb la Llei 1/2000,  “Quan l'emissió del dictamen requereixi algun reconeixement de llocs, objectes o persones, o dur a terme operacions anàlogues, les parts i els seus defensors ho poden presenciar, si amb això no s'impedeix o es destorba la feina del perit i es pot garantir l'encert i la imparcialitat del dictamen”. Per tant,  si el tribunal admet la presència d’alguna de les parts, el perit ha d’avisar directament a les parts amb una antelació de 48 hores com a mínim del dia, l’hora i el lloc en què s’han de dur a terme les operacions.

¿A qué estás obligado como perito?

Preparación académica: de acuerdo con la Ley 1/2000, “Los peritos deben tener el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a su naturaleza. Si se trata de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, deben ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias”.

Plazos y juramento: Una vez comunicado al perito su designación, éste dispone de cinco días para manifestar si acepta el encargo. En caso afirmativo, se hace el nombramiento y el perito debe manifestar bajo juramento o promesa que “ha actuado y, si es necesario, que actuará con la máxima objetividad posible, que toma en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en que puede incurrir si incumple su deber como perito.”

Presencia en el juicio: Tanto las partes como el tribunal pueden pedir que los peritos autores de los dictámenes comparezcan en el juicio, o si es conveniente, en la vista del juicio verbal. El perito deberá exponer o explicar el dictamen o responder preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquiera otra manera, según pidan las partes.

Presentación de la peritación: El perito que designe el tribunal debe emitir su dictamen por escrito, que debe hacer llegar al tribunal en el plazo que se le haya señalado. Este dictamen se debe trasladar también a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista, al efecto que aporte las aclaraciones o las explicaciones que sean oportunas.

Presencia de alguna de las partes durante el trabajo del perito: de acuerdo con la Ley 1/2000,  “Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, objetos o personas, o llevar a cabo operaciones análogas, las partes y sus defensores lo pueden presenciar, si con eso no se impide o se estorba el trabajo del perito y se puede garantizar el acierto y la imparcialidad del dictamen”. Por lo tanto,  si el tribunal admite la presencia de alguna de las partes, el perito debe avisar directamente a las partes con una antelación de 48 horas como mínimo del día, la hora y el lugar en que se deben llevar a cabo las operaciones.

 

A què tens dret com a perit?

Acceptació del peritatge: Els perits designats poden refusar l’acceptació del peritatge, adduint una causa que serà considerada pel tribunal. Si es considera suficient, serà substituït pel següent de la llista.

Terminis i provisions de fons: el perit designat pot sol·licitar, en els tres dies següents al nomenament, la provisió de fons que estimi necessària, que ha de ser a càrrec de la liquidació final. El tribunal ordenarà a la part o les parts que hagin proposat la prova pericial que paguin la quantitat fixada en el compte de dipòsits i consignacions del tribunal en un termini de cinc dies. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dipositat la quantitat establerta, el perit queda eximit d'emetre el dictamen, sense que es pugui procedir a una nova designació.

¿A qué tienes derecho como perito?

Aceptación de la peritación: Los peritos designados pueden rehusar la aceptación de la peritación, aduciendo una causa que será considerada por el tribunal. Si se considera suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista.

Plazos y provisiones de fondo: el perito designado puede solicitar, en los tres días siguientes al nombramiento, la provisión de fondo que estime necesaria, que debe ser a cargo de la liquidación final. El tribunal ordenará a la parte o las partes que hayan propuesto la prueba pericial que paguen la cantidad fijada en la cuenta de depósitos y consignaciones del tribunal en un plazo de cinco días. Transcurrido este plazo, si no se ha depositado la cantidad establecida, el perito queda eximido de emitir el dictamen, sin que se pueda proceder a una nueva designación.

 

I una vegada realitzat el peritatge?

Recorda que el Servei d’Acreditació i Visat del COAMBCV et permet visar el teu treball com a perit, el que significa una garantia d’autoria i suficiència documental i d’evitar la manipulació a posteriori del mateix. Consulta les tarifes i condicions a la secció VISATS de la web.

Recomanacions d’altres col·legiats i del COAMBCV

Alguns col·legiats ja compten amb experiència en el camp dels peritatges i han elaborat les següents recomanacions:

    * La provisió de fons hauria de significar el 80% del pressupost total. Aquesta provisió ha d'incloure les hores destinades a la realització del peritatge encarregat, així com el fet d'haver de destinar hores complementàries a possibles aclariments del contingut del peritatge davant les parts o l'aportació de noves proves pericials. Així mateix, no ha d'incloure els costos derivats del pagament d'impostos associats al treball professional (IVA, IRPF i altres).
    * És important que la provisió de fons cobreixi una part important del pressupost ja que aquesta quantitat és la que és pagada al perit amb una major celeritat. Evidentment, també és important fer un bon anàlisi de les dedicacions previstes, ja que el peritatge té un cost tancat que a posteriori no és pot variar.
    * Responsabilitats: La realització d’un peritatge no pot suposar cap responsabilitat civil del perit, ja que no és responsable dels possibles danys d’un projecte, actuació, etc. Tampoc pot suposar cap responsabilitat penal. En qualsevol cas, en la majoria de peritatges es recomana subscriure una pòlissa específica de responsabilitat civil.

Tanmateix, en aquest sentit, el COAMBCV també recomana:

    * Recordar que és deure de tot ambientòleg respectar el codi deontòlogic de la professió. Acceptar peritatges sobre els quals es tinguin coneixements i experiència suficient..

¿Y una vez realizado el peritaje?

Recuerda que el Servicio de Acreditación y Visado del COAMBCV te permite visar tu trabajo como perito, la que significa una garantía de autoría y suficiencia documental y de evitar la manipulación a posteriori del mismo. Consulta las tarifas y condiciones a la sección VISADOS de la web.

Recomendaciones de otros colegiados y del COAMBCV

Algunos colegiados ya cuentan con experiencia en el campo de las peritaciones y han elaborado las siguientes recomendaciones:  

* La provisión de fondo debería significar el 80% del presupuesto total. Esta provisión debe incluir las horas adscritas a la realización del peritación encargado, así como el hecho de deber destinar horas complementarias a posibles aclaraciones del contenido del peritación delante de las partes o la aportación de nuevas pruebas periciales. Asimismo, no debe incluir los costes derivados del pago de impuestos asociados al trabajo profesional (IVA, IRPF y otros).
    * Es importante que la provisión de fondo cubra una parte importante del presupuesto ya que esta cantidad es la que es pagada al perito con una mayor celeridad. Evidentemente, también es importante hacer un buen análisis de las dedicaciones previstas, ya que la peritación tiene un coste cerrado que a posteriori no se puede variar.
    * Responsabilidades: La realización de una peritación no puede suponer ninguna responsabilidad civil del perito, ya que no es responsable de los posibles daños de un proyecto, actuación, etc. Tampoco puede suponer ninguna responsabilidad penal. En cualquier caso, en la mayoría de peritaciones se recomienda suscribir una póliza específica de responsabilidad civil.

Asímismo, en este sentido, el COAMBCV también recomienda:  

* Recordar que es deber de todo ambientólogo respetar el código deontológico de la profesión. Aceptar peritaciones sobre los que se tengan conocimientos y experiencia suficiente.

 

Què has de fer en cas d’estar interessat/da?

En el cas d’estar interessat/da en formar part de la Llista Oficial de perits que el COAMBCV, cal que cumplimentis el següent FORMULARI

La inscripció a la llista oficial de perits implica el cobrament d’ una quota anual per part del COAMBCV de 32€ euros + IVA, en concepte de tràmit de la sol·licitud, gestió i actualització dels registres col·legials.

¿Qué debes hacer en caso de estar interesado/da?

En el caso de estar interesado/da al formar parte de la Lista Oficial de Peritos del COAMBCV, es necesario que cumplimentes el siguiente FORMULARIO

La inscripción a la lista oficial de peritos implica el cobro de  una cuota anual por parte del COAMBCV de 32€ euros + IVA, en concepto de trámite de la solicitud, gestión y actualización de los registros colegiales.

 

Consideracions finals per tal d’oferir un millor servei a l’administració de justícia i a tots els professionals

Finalment, cal dir que la inclusió o no en les esmentades llistes és totalment voluntària. Per tant, des del moment en el qual un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional del partit judicial on ha declarat la seva voluntat de treballar.

En cas que així sigui, la Llei 1/2000 únicament preveu que el perit pugui excusar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. No obstant això, arriben periòdicament queixes dels òrgans judicials que no poden nomenar un perit perquè els consultats declinen l'oferiment tot i formar part de les llistes. Abans de declinar un oferiment d'aquest tipus és recomanable que us podeu en contacte amb el COAMBCV, atès que us pot servir per resoldre dubtes sobre la realització d'un peritatge i fins i tot permetre-us continuar amb la tasca encomanada.

Per això, us demanem que aquells professionals que us inclogueu al Registre de Perits Ambientals del COAMBCV realment tingueu la disponibilitat necessària per tal de, si sou cridats per un òrgan judicial, i disposeu dels coneixements adequats a l'objecte del dictamen, pugueu acceptar-ne l'encàrrec.


Consideraciones finales para ofrecer un mejor servicio a la administración de justicia y a todos los profesionales

Finalmente, hay que decir que la inclusión o no en las mencionadas listas es totalmente voluntaria. Por lo tanto, desde el momento en el que un profesional accede a estas listas está sujeto a la posibilidad de que sea llamado por un órgano jurisdiccional de la partida judicial donde ha declarado su voluntad de trabajar.

En caso de que así sea, la Ley 1/2000 únicamente prevé que el perito pueda excusarse de aceptar el cargo si alega una causa justa y el juez o tribunal le admite. No obstante, llegan periódicamente quejas de los órganos judiciales que no pueden nombrar a un perito porque los consultados declinan el ofrecimiento, aunque formen parte de las listas. Antes de declinar un ofrecimiento de este tipo es recomendable que os pongáis en contacto con el COAMBCV, ya que os puede servir para resolver dudas sobre la realización de una peritación e incluso permitiros continuar con la tarea encomendada.

Por ello, os pedimos que aquellos profesionales que os incluyáis en el Registro de Peritos Ambientales del COAMBCV realmente tengáis la disponibilidad necesaria para, si sois llamados por un órgano judicial, y dispongáis de los conocimientos adecuados al objeto del dictamen, podáis aceptar el encargo.

Beneficios CoAmbCV

Parques tecnológicos

parques cientificos ciencias ambientales

I+D+i y financiación

Alojamiento y servicios de internet facilitados gratuitamente por:

cienciasambientales.com 


 

AVISO LEGALPOLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS